Register
You are here: ฝ่ายบริหาร สพป. Thai English
 ความเคลื่อนไหวใน สพป.กสอ. Minimize

 

 

 
 เอกสารเผยแพร่ สพป.กสอ. Minimize
 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง Minimize

 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Minimize

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

นางธันยกานต์ สงแช่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
   

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

นางธันยกานต์ สงแช่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ